Betingelser & Byg Garanti

[col2]

PoulMurer er medlem af Dansk Byggeri

Skulle du mod forventning blive utilfreds med det arbejde, du har fået udført, bliver du glad for at have valgt en håndværker, som er medlem af Dansk Byggeri. Så er arbejdet nemlig dækket af Byg Garanti for helt op til 100.000 kr. inkl. moms.

Byg Garanti træder automatisk i kraft ved aftalens indgåelse med håndværkeren, og ordningen er gratis for dig.

Byg Garanti dækker:

  • Arbejde udført for private kunder på deres private bolig
  • Synlige mangler i op til 3 år og skjulte mangler i op til 10 år
  • Op til 100.000 kr. inkl. moms
  • Forbrugeren, der har bestilt arbejde.

Du kan læse mere om Byg Garanti-ordningen her.

Få håndværkerfradrag

Det er muligt at få håndværkerfradrag på en række investeringer og renoveringer i din bolig. Læs mere her .

Forretningsbetingelser:

Erklæring om fortrolighed

Denne e-mail besked samt eventuelt vedhæftede dokumenter er kun til brug for den person eller juridiske entitet den er adresseret til og kan indeholde fortrolig information. Enhver uautoriseret brug eller distribution af denne e-mail er strengt forbudt. Hvis du fejlagtigt har modtaget denne e-mail bedes du gøre PoulMurer opmærksom på det øjeblikkeligt.

 

Tilbud – Regningsarbejde – Overslagspris

Et tilbud er en fast pris på de i tilbuddet udførte og benævnte ydelser, som gives under forudsætning af de forhold som er beskrevet. Forhold som ikke er beskrevet, f.eks. uforudsete hindringer, ulovlige eller skjulte installationer, er ikke indeholdt i tilbuddet. Se i øvrigt forbehold generelt. Der gives normalt ikke tilbud på opgaver under 5000 kr. ex. moms.

Regningsarbejde er et stykke arbejde prissat ud fra tids- og materialeforbrug. PoulMurer anvender platformen ’ordrestyring.dk’ til at håndtere time- og materiale registrering, og denne data danner grundlaget for den endelige faktura.

En overslagspris er et prisestimat på en given opgave, men den faktiske pris afregnes som regningsarbejde. Hvis prisen på regningsarbejdet i væsentlig grad overskrider overslagsprisen, orienterer PoulMurer herom. Regler vedr. tilbud og overslagspriser kan ses på Forbrugerrådets hjemmeside.

Generelt for både tilbud, regningsarbejde og ved overslagspris

Pris eller tilbud er gældende i 60 dage iht. byggeriets standard forbehold af Maj 2008 samt AB 92.

Priser omhandler kun de benævnte ydelser og alle priser er ex. moms, med mindre andet er angivet.

Materialer og affaldshåndtering er indeholdt i pris eller tilbud, med mindre andet er angivet.

Bygherre sørger for indhentning af alle eventuelle tilladelser, kommune, AB, ejer eller grundejerforeninger og lignende samt afholder alle udgifter hertil.

Forekommer ekstra arbejde udføres det som regningsarbejde og afregnes med en timepris på 450 kr. ex. moms med mindre andet er aftalt.

Alt arbejde udføres indenfor den normale arbejdstid. Hvis det forlanges, sker overarbejde med timetillæg efter gældende overenskomst med mindre andet på forhånd er skriftligt aftalt.

Rabat i forbindelse med samarbejdesaftale

Ved regningsarbejde udført i underentreprise eller for faste kunder gives der 10% rabat på timebetalingen.

Vedrørende entreprise sager.

Prisen er underforudsætning at arbejdet udføres i kontinuerligt uden afbrydelser. F.eks. skal der være afsat tid så flise- og malerarbejde ikke udføres samtidig i baderummet.

Murerarbejde i forbindelse med indmuringsdåser og indrillede kabler udføres i en arbejdsgang pr. rum når dette meldes klar.

Elektriker og VVS tilbud udført i vores entreprise er afgivet i henhold til elektriker- og VVS-branchens standard forbehold (Tekniq). For Maler tilbud i vores entreprise gælder malerbranchens standard forbehold.

Vedrørende klinke og flise arbejde.

Den almindelige prissætning af flisearbejde er under forudsætning af, at fliser er af almindelig keramisk materiale og i et let håndterligt format (gælder ikke natursten, stiftmosaik eller storformat). Hvor dette ikke er tilfældet vil en tillægspris blive pålagt medmindre det ikke er aftalt på forhånd. Ligeledes skal alle fliser kunne skæres med en almindelig fliseskærer (og ikke skal skæres på vådskærer).

PoulMurer udfører ikke Epoxy fuger, da vi ikke er uddannede i dette og mener at alternative og ikke giftige løsninger, er lige så brugbare som Epoxy fuger.

Ved større opgaver hvor der skal udføres fleksible silikonefuger, bruges ekstern fuge entreprenør. Dette er ikke indregnet i prisen medmindre at det er beskrevet i pris eller tilbud.

Hvis ikke andet er angivet, så er fliseprisen 200 kr. pr. m2 ex. moms.

Differencen i pris afregnes særskilt.

Hvis fliser leveres af kunden, er det kunde der står for beregning og betaling for det spild der måtte forekomme. Kunden står ligeledes for efterlevering af ekstra fliser i tilfælde af, at der mangler fliser til den fulde udførelse af arbejdet.

Ved reparationsarbejde af flisebeklædninger kan det sjælden undgås, at der forekommer nuance eller størrelsesforskelle, da fliser kan være af andet fabrikat eller er af samme fabrikat af en anden brænding. Fugefarver findes i alle nuancer og hvert fabrikat har deres egne farvekode. En ny fuge vil se ny ud i starten. Hvis fabrikat og farve ikke kan oplyses, vil vi prøve at ramme fugen bedst muligt.

Det er en forudsætning at eksisterende afløbsinstallationer er forberedt til vådrumsmembran.

Vedrørende jern og konstruktions arbejde.

Kunde eller dennes ingeniør, ansøger om evt. byggetilladelse og afholder alle udgifter ifm dette.

Det er en forudsætning at der er taget højde for at konstruktions jern er af en størrelse og dimension således at det kan passere, via trapper døre og rum. Ved større jern, eller jern i etagebyggeri kan det være en nødvendighed at rekvirer kran eller lift som afregnes af kunden.

Der tages forbehold, i tilfælde af konstruktionsændringer, eller uforudsete ændringer i forhold til de faktiske forhold, samt tilstødende bygningsdele, mangelfuldt ingeniør projekt og afstivningsplan, eller helt eller delvist tilbagekaldelse af byggetilladelse eller forsinkelse heraf.

Eventuelle sætningsskader eller følgevirkninger for arbejde der er udført iht. beregninger og afstivningsprojekt.

Det kan anbefales at kunden tegner en ”all risk” forsikring.

 

Parkeringsafgifter.

PoulMurer tager 3,50 kr. per time mere end den af parkeringsudbyderen oplyste pris. Denne merpris er til dækning af de omkostninger virksomheden har til Easypark applikationen og abonnementer. Easypark applikationen er et program som murerne har på deres telefoner og som de bruger til at starte parkeringer, forlænge eller slutte parkeringer. Et stykke værktøj for nemmere administration og for at de ikke behøver at forlade arbejdspladsen for at forlænge en parkering, men at de kan gøre det direkte på telefonen. Den koster alene 6,50 kr. plus moms. pr. parkeringsstart. Easypark abonnementer betales månedligt af PoulMurer uanset om der parkeres eller ej.

Nedenstående er anført SKATs regler omkring moms på viderefakturering gældende fora parkeringsafgifter, hvilket pålægger moms:

Parkering København i tidsrummet 08-18 per Febuar 2019.

Rød zone: 36 kr. per time

Grøn zone: 19 kr. per time

Blå zone: 12 kr. per time

Gul zone: 9 kr. per time

Parkering Frederiksberg udover 2 timers gratis parkering.

1 time: 11 kr.

2 timer: 27 kr.

3 timer: 48 kr.

4 timer: 74 kr.

Dagsbillet: 75 kr.

Ugebillet: 370 kr.

Kørsel og kilometer penge.

Almindeligvis vil kørselspenge være indregnet i tilbud eller timebetaling.

I tilfælde af akut serviceudkald vil et tillæg for servicebil forekomme.

 

Affaldshåndtering.

Affaldshåndtering afregnes til den gældende tarif på den pågældende genbrugsstation samt et gebyr på 35% som dækker en del af den årlige kommunale affaldsafgift som alle virksomheder er pålagt samt brændstof og driftsomkostning af eventuel trailer.

Specielle eller yderligere forbehold.

PoulMurer kan ikke drages til ansvar for forekomst af sundhedsskadelige eller miljøfølsomme materialer (f.eks. asbest, PCB, bly), råd og svamp, ikke bæredygtige underlag, ulovlige installationer, samt skader på uafmærkede rør, kabler, slanger og ledninger.

Det er en forudsætning at fundament og terrændæk, er opbygget som man traditionelt byggede i den tid hvor bygningen blev opført. Der tages forbehold for at vægge er kraftige nok til indfræsning af rør, samt at væggene kan holde til, at underliggende terrændæk kan ophugges lokalt.

Håndtering af personfølsomme oplysninger (GDPR).

PoulMurer er følger Persondataforordningen  og gemmer kundeoplysninger i forbindelse med pris- og tilbudsgivning, samt løbende kontakt med kunden. Disse oplysninger håndteres i henhold til persondataforordningen. Oplysningerne opbevares forsvarligt i vores ordrestyringssystem, som bestyrers af ’ordrestyring.dk’.

Øvrig dokumentation i papirform er i aflåst lokale og destrueres 5 år efter tilbudsgivning eller arbejdets udførelse.

Oplysningerne deles ikke men videregives til underleverandører i entreprise sager.

 

Betaling og betalingsfrister.

Kritik fristen skal overholdes.

Eventuel rabat eller rabataftale bortfalder i tilfælde af manglende betaling eller en rykkerskrivelse. Der sendes altid en forudgående betalingspåmindelse før der sendes en rykker med tilført gebyr.

Garanti

Da Poulmurer er medlem af Dansk Byggeri, er PoulMurer underlagt Byg-garanti ordningen. Denne anses for kundens garanti for et veludført håndværk.

Normalt er der ingen eller kun en begrænset garanti på reparationsarbejde, da det ofte er en udbedring af et allerede eksisterende problem, hvor der er en form for nedbrydningsproces i gang. F.eks. ved opstigende grund fugt eller lignende. Hos PoulMurer gør os altid umage for at udføre et ordentligt og godt stykke håndværk i hele byggeprocessen.

Dokumentation

KV og DV udføres og er indregnet hvis dette er angivet. PoulMurer har egen kontrol, materialeliste og fotodokumentation i vores ordrestyringssystem. Kopi af dette kan tilkøbes mod en merpris.

Vedhæftes normalt som UB ved regningsarbejde.

Velfærd, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Bygherre skal henvise til mulighed for brug af toilet og håndvask.

Bygherre anviser forsyning af strøm og vand samt afregning af dette.

Frokostpausen modregnes i timeafregning og betales af medarbejderen selv.

Forbrug af personlige værnemidler såsom handsker, åndedrætsværn og lignende er ikke indbefattet i den almindelige timeløn. Ligeledes er det bygherrens ansvar, at arbejdet udføres i henhold til den gældende arbejdsmiljølovgivning.

//PoulMurer 2019

[/col2]

print_logo

garanti

Leave a Reply